DJ ABDEL + CUT KILLER + SLEO + FABE + HASHEEM + SHAN KANE